Local Managing Committee

Local Managing Committee

Sr. No. Name Designation
1 Shri. Prakash S. Mate President
2 Smt. Nileematai V. Pawar Member
3 Dr. Bajirao K. Rakibe Member
4 Shri Shivaji M. Gawale Member
5 Shri. Prabhakar K. Rayate Member
6 Shri. Kalu B. Adsare Member
7 Shri. Shankarrao V. Rayate Member
8 Er. Dilip N. Pawar Member
9 Shri. Narayan D. Pawar Member
10 Er. Arvind K. Patil Member
11 Shri. Pralahad U. Sonawane Member
12 Er. Ashokrao K. Boraste Member
13 Shri. Jayant V. Bhadane Member
14 Shri. Mahesh R. Hire Member
15 Shri. Uttamrao S. Gadhave Member
16 Er. Shashikant H. Jadhav Member
17 Shri. Bhaskarrao B. Pingale Member
18 Shri. Sharad K. Koshire Member
19 Er. Ashok B. Shinde Member
20 Shri. Bhamare R. Madhukar Member
21 Adv. Pawar R. Marttandrao Member
22 Shri. Shankarrao N. Pingale Member
23 Shri. Pramod C. Jade Member
24 Er. Chetan A. Kare Member
25 Shri. Ramesh M. Pawar Member
26 Dr. Satish R. Devane Member Secretary
27 Prof. Nitin B. Desale Representative Teaching
28 Dr. Sachin R. Pachorkar Representative Teaching
29 Dr. Sudharshan J. Kokate Representative Teaching
30 Rupali R. Shewale Representative Teaching
31 Sandip R. Patil Representative Non-Teaching
32 Jayant S. Gawale Representative Non-Teaching